Preambula

Budovanie korektných vzťahov vo vnútri ako aj smerom navonok má pre našu spoločnosť obrovský význam, pretože sa stotožňujeme s princípom etického riadenia firmy. Z tohto dôvodu, je pre nás dôležité vymedzenie etických a morálnych princípov, ktoré naša spoločnosť uznáva a vo svojom konaní uplatňuje. Prínosom v tomto smere je etický kódex, ktorý deklaruje naše úsilie o status dôveryhodnej spoločnosti s vyhliadkou dlhodobého rastu. Kódex má nielen regulačný charakter, alea očakávame, že bude nápomocný pri riešení sporných či eticky nejasných situácií a pozitívne podporí etickú sebareflexiu zamestnancov. V neposlednom rade má byť signálom pre okolie, že naša firemná kultúra podporuje morálne princípy a usiluje tak o férovosť v jednaní, poctivosť vo vzťahoch, či dodržiavanie zákonov. Funkčnosť tohto kódexu spočíva v princípoch orientovaných ako na zákazníkov, tak aj na rôzne ďalšie subjekty, s ktorými naša spoločnosť pri výkone predmetu svojej činnosti prichádza do kontaktu. Preto je nevyhnutné, aby si každý zamestnanec, obchodný partner alebo aj dodávateľ uvedomoval princípy morálnych štandardov zakotvených v ňom.

Vystupovanie voči zákazníkom

 • Sme zákaznícky orientovaní
  Našim cieľom je sledovať potreby zákazníkov a snažiť sa na základe dostupných legitímnych možností o jeho spokojnosť s našimi službami a dodávkami.
 • Usilujeme o dlhodobú spoluprácu so zákazníkom
  Všetky poskytované služby zákazníkom musia spĺňať kritérium kvality a primeranosti ceny. Nie je dovolené zneužívať odborné a technické znalosti na uvedenie zákazníka do omylu s cieľom získať na jeho úkor prospech spoločnosti.
 • Sme profesionálni
  Zamestnanci sú povinní bezodkladne zákazníka informovať v prípade, ak nie je možné dodržať dohodnuté podmienky a hľadať pre zákazníka prijateľné riešenie.
 • Sme dôveryhodní
  Povinnosťou zamestnanca je úsilie o získanie dôvery zákazníka. Zamestnanec sa k zákazníkovi pri komunikácii verbálnou alebo písomnou formou vždy správa slušne, ústretovo a čestne. O službách a produktoch je zamestnanec povinný informovať pravdivo, zrozumiteľne a presne. V súlade s týmto nik nesmie s dôverou zákazníka hazardovať.
 • Sme diskrétni
  Spoločnosť CONDORNET dbá o ochranu majetku a dobrého mena zákazníka. Zamestnanec zachováva diskrétnosť o informáciách získaných pri výkone práce v priestoroch našej spoločnosti ako aj v priestoroch výkonu práce u zákazníka a nakladá s nimi ako s dôvernými.
 • Sme slušní k zákazníkovi aj k okoliu
  Vzťahy so zákazníkom musia byť vždy diskrétne, zdvorilé, bez predsudkov alebo akejkoľvek formy diskriminácie. Zamestnanec je povinný v prípade vzniku konfliktu so zákazníkom alebo s inou osobou pri výkone svojej práce vzniknutý konflikt nahlásiť manažérovi spoločnosti. Ak je správanie zákazníka k zamestnancovi nekorektné alebo urážlivé, má zamestnanec právo slušne žiadať o ukončenie komunikácie.
 • Ste našou súčasťou- pomáhate nám budovať si dobré vzťahy
  Zákazník má právo oznámiť akékoľvek nekorektné správanie nášho zamestnanca či porušenie etických noriem spoločnosti deklarovaných týmto kódexom vedeniu spoločnosti. Kompetentná osoba je povinná zaoberať sa nahláseným prípadom a prijať adekvátne závery, aby tak chránila všetky morálne princípy a dobré meno spoločnosti.

Zamestnanci všeobecne

 • Každý zamestnanec je povinný dôsledne dodržiavať všeobecné aj interné predpisy a normy spojené s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci tak, aby svojim konaním neohrozil seba, ostatných zamestnancov alebo zákazníkov.
 • Pri výkone svojho povolania sa zamestnanec správa čestne a vynakladá maximálne úsilie, aby odviedol kvalitnú prácu a bol ochotný vzdelávať sa.
 • Požívanie omamných látok, alkoholu a fajčenie na pracovisku sa považuje za neprípustné a nebude tolerované.
 • Zamestnanec nesmie na počítačoch, ktoré sú majetkom firmy, inštalovať akýkoľvek nelegálny softvér.
 • Zamestnanec nakladá s hmotným i nehmotným majetkom spoločnosti zodpovedne a šetrne. Snaží sa zabrániť alebo zmierniť možné škody. Bezprostredne po vzniku akejkoľvek škody je zamestnanec povinný oznámiť to nadriadenému.

Vzťahy medzi zamestnancami

 • Medzi zamestnancami je zakázaná akákoľvek diskriminácia na základe pohlavia, rasy, veku, sexuálnej či náboženskej orientácie alebo zdravotného stavu.
 • Zamestnanec rešpektuje ľudskú dôstojnosť. Za neprijateľné správanie považujeme sexuálne obťažovanie, ako aj zastrašujúce, ponižujúce a urážajúce konanie.
 • Vzťahy na pracovisku sú zamestnanci povinní vytvárať v duchu spolupráce, dôvery a vzájomnej podpory prejavujúc si úctu a toleranciu navzájom.
 • Zamestnanec nadriadeným preukazuje primeranú úctu a zverené úlohy plní dôsledne a efektívne.
 • Nadriadený pristupuje k podriadenému s úctou a dôstojne a jeho pracovné výkony hodnotí objektívne a spravodlivo.
 • V prípade vzniku konfliktu je každý zamestnanec povinný vyvinúť maximálnu snahu o riešenie konfliktu, pričom riešenie konfliktu sa má odohrať vo vnútri spoločnosti.
 • Akékoľvek porušenie pracovnej morálky zamestnancom alebo porušenie etických noriem spoločnosti deklarovaných týmto kódexom je zamestnanec povinný nahlásiť priamemu nadriadenému. Kompetentná osoba je povinná zaoberať sa nahláseným prípadom a prijať adekvátne závery, aby tak chránila všetky morálne princípy a dobré meno spoločnosti.

Vystupovanie na verejnosti

 • Každý zamestnanec je zároveň reprezentantom spoločnosti a preto vo všetkých formách styku so zákazníkom, obchodným partnerom alebo verejnou inštitúciou dbá na to, aby nepoškodzoval dobré meno spoločnosti a ani dobré meno zúčastnených strán, predovšetkým poskytovaním zavádzajúcich alebo nepravdivých informácií.
 • Zamestnanec poskytuje len také informácie, ktoré sú určené na zverejnenie alebo sú verejne dostupné. Bez súhlasu vedenia spoločnosti nie je povolené zverejňovať žiadne neverejné informácie (tajné, dôverné, interné informácie).

Úplatky a dary

 • Zamestnanec nesmie prijímať ani poskytovať úplatky, dary alebo iné výhody, ktoré by ho zaväzovali alebo by mali zaväzovať druhú stranu.
 • V prípade, ak by nebolo možné dar alebo inú výhodu odmietnuť (prevyšujúcu 20 €), zamestnanec je povinný to oznámiť nadriadenému.
 • Dar alebo iná výhoda viazaná k nákupu tovarov a služieb patrí spoločnosti a zamestnanec je povinný informovať o tom nadriadeného.

Vzťahy s konkurenciou

Spoločnosť CONDORNET pri výkone predmetu svojej činnosti rešpektuje konkurenciu ako súčasť zdravého konkurenčného prostredia, ktoré je potrebné na to, aby mohla čestne a úspešne čeliť jeho výzvam. Nepodporuje žiadnu formu nekalej súťaže. Voči konkurencii sa správa korektne a v súlade s dobrými mravmi.

 • Zamestnanec smie používať len také informácie o konkurencii, ktoré sú overené a verejne dostupné.
 • Nie je dovolené haniť, ohovárať ani inak nečestne konať voči konkurencii.
 • Zamestnanec rešpektuje dobré meno konkurencie a s konkurenciou jedná ako s rovnocenným partnerom.

Dodávateľsko - odberateľské vzťahy

Spoločnosti CONDORNET záleží na transparentnom a férovom plnení dohôd, čo považujeme za dôležité pre dlhodobý rozvoj spoločnosti. Vo všeobecnosti sa spoločnosť snaží o vytváranie takých partnerských vzťahov, ktoré pretrvávajú, pretože sú založené na dôvere a korektnosti. Tovary a služby nakupuje na základe preferencií výhodnej ceny, kvality a životnosti. Požiadavky oboch zúčastnených strán sú obsahom vopred dohodnutých obchodných podmienok. Výsledkom etického správania a dodržiavania morálnych zásad z oboch strán sú dobré dodávateľsko - odberateľské vzťahy. V konečnom dôsledku sa takýmto konaním napĺňajú očakávania oboch partnerov.

 • Informácie súvisiace s dodávateľsko - odberateľskými vzťahmi nesmú byť zamestnancami poskytované tretej strane. Považujú sa za obchodné tajomstvo a preto nesmú byť zverejňované v žiadnej forme.

Vzťahy s verejnými inštitúciami

Spoločnosť sa riadi všeobecne platnými legislatívnymi pravidlami, normami a zákonmi Slovenskej republiky. Vzťahy s verejnými inštitúciami sú budované na korektnom základe. Spoločnosť sa zaväzuje podávať informácie načas,  pravdivo a v primeranom rozsahu.

Záverečné ustanovenie

Etický kódex má platnosť interného firemného manuálu. Pre účely tohto dokumentu sa za zamestnanca považujú aj členovia vedenia spoločnosti, externí pracovníci a tiež pracovníci pracujúci na základe dohody. Porušenie zásad deklarovaných Etickým kódexom spoločnosti CONDORNET je porušením pracovnej disciplíny a je sankcionované. V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom znenia kódexu má každý zamestnanec právo žiadať o vysvetlenie manažéra spoločnosti.