Informácie pre zákazníkov

Tieto informácie sú poskytované v súlade s ustanovením § 42 odst. 1 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v spojení so Všeobecným povolením č.1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb.

1. Identifikačné údaje podniku

 • CondorNet s.r.o., Kováčska 1, 08001 Prešov, IČO: 36444413, IČ DPH: SK2020011400, zapísaná v OR OS Prešov,
  odd.:Sro, vložka číslo 10124/P

 • CONDORNET SERVIS, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Prešov, IČO:36480894, DIČ:2021682883, zapísaná v OR OS Prešov,
  odd.:Sro, vložka číslo: 13628/P

 • CONDORNET SERVIS BB, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Prešov, IČO:44049552, DIČ:2022588062, zapísaná v OR OS Prešov,
  odd.:Sro, vložka číslo 1993/P

 • CONDORNET SERVIS BJ, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Prešov, IČO:36504556, DIČ:2021988925, zapísaná v OR OS Prešov,
  odd.:Sro, vložka číslo 16104

 • CONDORNET SERVIS CA, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Prešov, IČO:444483899, DIČ:2022757110, zapísaná v OR OS Prešov,
  odd.:Sro, vložka číslo 21211/P

 • CONDORNET SERVIS DK, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Prešov, IČO:44094507, DIČ:2022621986, zapísaná v OR OS Prešov,
  odd.:Sro, vložka číslo 20016/P

 • CONDORNET SERVIS GL, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Prešov, IČO:36768588, DIČ:2022380107, zapísaná v OR OS Prešov,
  odd.:Sro, vložka číslo 18533/P

 • CONDORNET SERVIS HN, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Prešov, IČO:36492035, DIČ:2021822154, zapísaná v OR OS Prešov,
  odd.:Sro, vložka číslo 14779/P

 • CONDORNET SERVIS KE, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Prešov, IČO:36771317, DIČ:2022383330, zapísaná v OR OS Prešov,
  odd.:Sro, vložka číslo 18557/P

 • CONDORNET SERVIS KK, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Prešov, IČO:36731722, DIČ:2022329287, zapísaná v OR OS Prešov,
  odd.:Sro, vložka číslo 18259/P

 • CONDORNET SERVIS KS, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Prešov, IČO:36769011, DIČ:2022372902, zapísaná v OR OS Prešov,
  odd.:Sro, vložka číslo 18535/P

 • CONDORNET SERVIS LC, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Prešov, IČO:43825435, DIČ:2022491713, zapísaná v OR OS Prešov,
  odd.:Sro, vložka číslo19307/P

 • CONDORNET SERVIS LE, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Prešov, IČO:36512087, DIČ:2022108946, zapísaná v OR OS Prešov,
  odd.:Sro, vložka číslo 16911/P

 • CONDORNET SERVIS LM, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Prešov, IČO:44094809, DIČ:2022621997, zapísaná v OR OS Prešov,
  odd.:Sro, vložka číslo 20032/P

 • CONDORNET SERVIS MI, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Prešov, IČO:36511030, DIČ:2022094173, zapísaná v OR OS Prešov,
  odd.:Sro, vložka číslo 16799/P

 • CONDORNET SERVIS ML, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Prešov, IČO:36514292, DIČ:2022148942, zapísaná v OR OS Prešov,
  odd.:Sro, vložka číslo 17137/P

 • CONDORNET SERVIS MT, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Prešov, IČO:44483112, DIČ:2022752567, zapísaná v OR OS Prešov,
  odd.:Sro, vložka číslo 20870/P

 • CONDORNET SERVIS PO, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Prešov, IČO:36492027, DIČ:2021822165, zapísaná v OR OS Prešov,
  odd.:Sro, vložka číslo 14778/P

 • CONDORNET SERVIS PP, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Prešov, IČO:36507423, DIČ:2022033431, zapísaná v OR OS Prešov,
  odd.:Sro, vložka číslo 16413/P

 • CONDORNET SERVIS RK, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Prešov, IČO:44484402, DIČ:2022740643, zapísaná v OR OS Prešov,
  odd.:Sro, vložka číslo 20880/P

 • CONDORNET SERVIS RS, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Prešov, IČO:43825753, DIČ:2022491702, zapísaná v OR OS Prešov,
  odd.:Sro, vložka číslo 19323/P

 • CONDORNET SERVIS SB, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Prešov, IČO:36509931, DIČ:2022077717, zapísaná v OR OS Prešov,
  odd.:Sro, vložka číslo 16674/P

 • CONDORNET SERVIS SK, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Prešov, IČO:36485276, DIČ:2021726003, zapísaná v OR OS Prešov,
  odd.:Sro, vložka číslo 14092/P

 • CONDORNET SERVIS SL, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Prešov, IČO:36511927, DIČ:2022109023, zapísaná v OR OS Prešov,
  odd.:Sro, vložka číslo 16894/P

 • CONDORNET SERVIS SN, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Prešov, IČO:36511901, DIČ:2022108891, zapísaná v OR OS Prešov,
  odd.:Sro, vložka číslo 16892/P

 • CONDORNET SERVIS SO, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Prešov, IČO:36768553, DIČ:2022380118, zapísaná v OR OS Prešov,
  odd.:Sro, vložka číslo 18531/P

 • CONDORNET SERVIS SP, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Prešov, IČO:36722545, DIČ:2022313139, zapísaná v OR OS Prešov,
  odd.:Sro, vložka číslo 18166/P

 • CONDORNET SERVIS SR, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Prešov, IČO:36489841, DIČ:2021767836, zapísaná v OR OS Prešov,
  odd.:Sro, vložka číslo 14558/P

 • CONDORNET SERVIS SV, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Prešov, IČO:36663352, DIČ:2022232927, zapísaná v OR OS Prešov,
  odd.:Sro, vložka číslo 17670/P

 • CONDORNET SERVIS TV, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Prešov, IČO:36501271, DIČ:2021934343, zapísaná v OR OS Prešov,
  odd.:Sro, vložka číslo 15765/P

 • CONDORNET SERVIS VV, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Prešov, IČO:36502766, DIČ:2021952526, zapísaná v OR OS Prešov,
  odd.:Sro, vložka číslo 15919/P

 • CONDORNET SERVIS ZA, s.r.o., Kováčska 1, 08001 Prešov, IČO:44484054, DIČ:2022717455, zapísaná v OR OS Prešov,
  odd.:Sro, vložka číslo 20875/P

(dalej len Poskytovateľ)


2. Rozsah ponúkaných služieb

Poskytujeme široké portfólio v oblasti elektronickej komunikácie prostredníctvom optickej a bezdrôtovej siete. Základný rozsah ponúkaných služieb:

 • Internetové služby
 • Služby televízie
 • Webhostingové služby
 • Serverhostingové služby3. Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky pre internetové služby sú obsiahnuté vo Všeobecných zmluvných podmienkach, sú k nahliadnutiu na webovej adrese www.condornet.sk/vseobecne-zmluvne-podmienky a v zákazníckom centre. Adresa a otváracie hodiny sú zverejnené na stránke www.condornet.sk/kontakt Všeobecné podmienky pre televíznu službu sú dostupné v Zákazníckom centre.


4. Štandardné ceny

Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách, servisných službách, doplnkových službách, podrobnosti pri uplatňovaní zľavách a poplatky alebo náklady pre účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, sú dostupné na webovej adrese www.condornet.sk/dokumenty-na-stiahnutie (Kompletný cenník internetu)


5. Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je obsiahnutý v článku X. Všeobecných zmluvných podmienok, ktorých aktuálne znenie je k nahliadnutiu v zákazníckom centre spoločnosti a na webovej stránke www.condornet.sk/vseobecne-zmluvne-podmienky.
Máme záujem a úsilie riešiť akýkoľvek prípadný spor s Účastníkom, prednostne mimosúdnou cestou, t.j. vzájomnou dohodou.
V prípade sporu medzi Poskytovateľom a Účastníkom je Účastník oprávnený obrátiť sa na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb so žiadosťou o mimosúdne riešenie sporu, ak nesúhlasí s výsledkom reklamácie služieb alebo spôsobom jej vybavenia.


6. Druhy ponúkaných servisných služieb

Aktuálne kontaktné údaje na služby poskytnutia informácií o produktoch, faktúrach ako aj služieb technickej podpory sa nachádzajú na uvedenom odkaze www.condornet.sk/kontakt


7. Mechanizmy na urovnanie sporov a informácie o alternatívnom riešení sporov

Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené vo Všeobecných zmluvných podmienkach článok IV, bod 6 a 7. Všeobecné zmluvné podmienky sú uverejnené na stránke www.condornet.sk/vseobecne-zmluvne-podmienky


8. Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania

Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám sú uvedene vo Všeobecných zmluvných podmienkach na stránke www.condornet.sk/vseobecne-zmluvne-podmienky


9. Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky

Informácie o uplatňovaných postupoch, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb sú uvedené vo Všeobecných zmluvných podmienkach článok III, bod 2, na www.condornet.sk/vseobecne-zmluvne-podmienky


10. Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím

K všetkým skupinám Účastníkov pristupujeme bez rozdielu, transparentne a nediskriminačne. Služby vrátane ich súčasti a výhod, môžu využívať všetci Účastníci. Účastníci so zdravotným postihnutím sa môžu na nás obracať s individuálnymi požiadavkami.


11. Informácie o kvalite služieb

K svojím zákazníkom sa snažíme pristupovať férovo a bez rozdielu, rovnaké výhody prinášame všetkým. Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb sú uvedené vo Všeobecných zmluvných podmienkach a v Kompletnom cenníku služieb na stránke www.condornet.sk/dokumenty-na-stiahnutie


12. Informácie o právach súvisiacich s univerzálnou službou

Nie sme poskytovateľom univerzálnej služby.


13. Informácie o primeraných a nediskriminačných postupoch podniku v prípade neplatenia faktúr.

Povinnosťou Účastníkov v zmysle zákona o elektronických komunikáciách je povinnosť uhrádzať poplatky riadne a včas za poskytnuté služby. Za riadnu a včasnú úhradu sa považuje úhrada faktúry so správnymi identifikačnými údajmi (najmä variabilný symbol), ktorá je pripísaná na bankový účet spoločnosti, najneskôr v deň splatnosti faktúry. Druhy úhrad a povinnosti Účastníka spojené s uhrádzaním faktúr za dojednané služby sú uvedené vo Všeobecných zmluvných podmienkach v článku IV. V prípade ak faktúra nebude uhradená včas, sa spoločnosť riadi ustanoveniami zahrnutými vo Všeobecných zmluvných podmienkach.


14. Informácie o rýchlosti internetu.

Proklamovaná rýchlosť Služby pripojenia k Internetu, je rýchlosť uvádzaná v aktuálnych cenníkoch a marketingových materiáloch. Proklamovaná rýchlosť je zároveň aj maximálna rýchlosť sťahovania a odosielania dát v rámci služieb prístupu k internetu. Informácie o rýchlosti internetu sú uvedené v cenníku pri jednotlivých programoch a taktiež vo Všeobecných zmluvných podmienkach na www.condornet.sk/vseobecne-zmluvne-podmienky


15. Informácie podľa prílohy č.2 Všeobecného povolenia č.1/2014

Informácie týkajúce sa prístupu k sieti internet, ktoré je Poskytovateľ povinný zverejňovať v zmysle prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014, ako sú: parametre pripojenia vo vlastnej sieti, politika spravodlivého užívania a parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku. Uvedené sú v cenníku pri konkrétnej službe, ktorej sa parametre majú týkať.

Podmieňujeme poskytovanie služieb prístupu do Internetu zásadám korektného využívania služieb FUP (Fair User Policy), informácie o vplyve ich uplatnenia na využívanie služby koncovým Účastníkom sú uvedené najmä vo Všeobecných zmluvných podmienkach v článku III, bod 2.


🍪