Všeobecné zmluvné podmienky

poskytovania elektronických komunikačných sietí a služieb

poskytovateľa/poskytovateľov

vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

 

Článok I.

Základné ustanovenia

Všeobecné zmluvné podmienky zmluvy o poskytovaní služieb spoločností CondorNet, s.r.o., Kováčska 1, Prešov, IČO: 36444413, CONDORNET SERVIS, s.r.o., Kováčska 1, Prešov, IČO:36480894,CONDORNET SERVIS BB, s.r.o., Kováčska 1, Prešov, IČO:44049552,CONDORNET SERVIS BJ, s.r.o., Kováčska 1, Prešov, IČO:36504556, CONDORNET SERVIS CA, s.r.o.,Kováčska 1,Prešov, IČO:44483899, CONDORNET SERVIS DK, s.r.o., Kováčska 1,Prešov, IČO:44094507, CONDORNET SERVIS GL, s.r.o., Kováčska 1,Prešov, IČO:36768588, CONDORNET SERVIS HN, s.r.o., Kováčska 1,Prešov, IČO:36492035, CONDORNET SERVIS KE, s.r.o., Kováčska 1,Prešov, IČO:36771317, CONDORNET SERVIS KK, s.r.o., Kováčska 1,Prešov, IČO:36731722, CONDORNET SERVIS KS, s.r.o., Kováčska 1,Prešov, IČO:36769011, CONDORNET SERVIS LC, s.r.o., Kováčska 1,Prešov, IČO:43825435, CONDORNET SERVIS LE, s.r.o., Kováčska 1,Prešov, IČO:36512087, CONDORNET SERVIS LM, s.r.o., Kováčska 1,Prešov, IČO:44094809, CONDORNET SERVIS MI, s.r.o., Kováčska 1,Prešov, IČO:36511030, CONDORNET SERVIS ML, s.r.o., Kováčska 1,Prešov, IČO:36514292, CONDORNET SERVIS MT, s.r.o., Kováčska 1,Prešov, IČO:44483112,CONDORNET SERVIS PO, s.r.o., Kováčska 1,Prešov, IČO:36492027, CONDORNET SERVIS PP, s.r.o., Kováčska 1,Prešov, IČO:36507423, CONDORNET SERVIS RK, s.r.o., Kováčska 1,Prešov, IČO:44484402, CONDORNET SERVIS RS, s.r.o., Kováčska 1,Prešov, IČO:43825753, CONDORNET SERVIS SB, s.r.o., Kováčska 1,Prešov, IČO:36509931, CONDORNET SERVIS SK, s.r.o., Kováčska 1,Prešov, IČO:36485276, CONDORNET SERVIS SL, s.r.o., Kováčska 1,Prešov, IČO:36511927, CONDORNET SERVIS SN, s.r.o., Kováčska 1,Prešov, IČO:36511901, CONDORNET SERVIS SO, s.r.o., Kováčska 1,Prešov, IČO:36768553, CONDORNET SERVIS SP, s.r.o., Kováčska 1,Prešov, IČO:36722545, CONDORNET SERVIS SR, s.r.o., Kováčska 1,Prešov, IČO:36489841, CONDORNET SERVIS SV, s.r.o., Kováčska 1,Prešov, IČO:36663352, CONDORNET SERVIS TV, s.r.o., Kováčska 1,Prešov, IČO:36501271, CONDORNET SERVIS VV, s.r.o., Kováčska 1,Prešov, IČO:36502766, CONDORNET SERVIS ZA, s.r.o., Kováčska 1,Prešov, IČO:44484054, (ďalej len VZP) upravujú záväzne zmluvné vzťahy medzi poskytovateľom (poskytovateľmi) a účastníkom (v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách ide o „účastníka“) (ďalej spolu aj ako zmluvné strany) vyplývajúce pre ne zo zmluvy o poskytovaní služieb v sieti Condornet (ďalej len zmluva) a sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Tieto VZP upravujú podmienky uzatvárania zmlúv so účastníkmi, ktoré poskytovateľ (poskytovatelia) uzatvára na základe žiadosti budúceho účastníka, ktorý sa oboznámil s týmito VZP, ich prílohami a obsahom zmluvy, ktorej súčasťou sú bližšie podmienky pripojenia a upravujú i podmienky ukončenia zmluvných vzťahov so účastníkom. Rozsah poskytovania telekomunikačnej služby, práva a povinnosti účastníka a poskytovateľa (poskytovateľov) a ich zodpovednosti vyplývajú z týchto VZP a zmluvy o poskytovaní služieb v internetovej sieti CondorNet.

Článok II.

Používané vybavenie a zariadenie služby

1.Kompletné vybavenie a doplnkové zariadenia, ktoré prenecháva poskytovateľ (poskytovatelia) účastníkovi do užívania na dobu trvania zmluvy špecifikované v bode 2. tohto článku /ďalej len vybavenie alebo sieť CONDORNET alebo LAN Condornet/ sú vo vlastníctve poskytovateľa (poskytovateľov) s výnimkou sieťovej karty. V prípade potreby a podľa svojho uváženia môže poskytovateľ (poskytovatelia) zariadenie meniť, doplňovať či upravovať a k takýmto úkonom je oprávnený žiadať od účastníka zodpovedajúcu súčinnosť (po vzájomnej dohode vstup do priestorov adresy pripojenia za prítomnosti účastníka resp. ním poverenej osoby). Účastník na riadne fungovanie pripojenia môže používať aj svoje vlastné zariadenie (wifirouter), čo však nemá vplyv na vybavenie a zariadenie poskytovateľa, ktoré mu ten v zmysle tohto článku ponecháva. Poskytovateľ užívateľovi vykoná pripojenie podľa týchto VZP, a je plne na zodpovednosti užívateľa, či popri nich bude používať aj vlastné zariadenie, ale len takým spôsobom, aby to nemalo vplyv na poskytovanie služby v zmysle zmluvy VZP a aby nijakým spôsobom nepoškodzovalo vybavenie a zariadenie poskytovateľa.

2.Vybavenie pozostáva z:

 1.    prípojných miest LAN Condornet, uzlov LAN Condornet, z káblov, zariadení a predmetov slúžiacich na prepojenie jednotlivých uzlov LAN Condornet
 2. káblov, zariadení a predmetov slúžiacich na prepojenie LAN Condornet so sieťami iných subjektov
 • uzol LAN Condornet pozostáva z káblov, zariadení a predmetov slúžiacich na prepojenie jednotlivých prípojných miest
 • prípojné miesto /ďalej len prípojka/ pozostáva z káblov, zariadení a predmetov, ktoré umožnia pripojenie účastníka k uzlu siete Condornet
 • zariadenie prijímateľa je zariadenie, ktoré je možné pripojiť k prípojke alebo k inému zariadeniu pripojenému k prípojke tak, že dokáže komunikovať s uzlom LAN Condornet. Pripojenie prípojky k uzlu LAN Condornet je také prepojenie prípojky a uzla, ktoré umožní zariadeniu účastníka pripojenému k prípojke komunikovať s uzlom LAN Condornet.

3.Zariadenie bude pripojené k prístroju, ktorý je určený pre príjem služby (produktu), prostredníctvom ktorého bude služba využívaná. Poskytovateľ (poskytovatelia) nezodpovedá za funkčnosť tohto prístroja, s výnimkou, že prístroj je vo vlastníctve poskytovateľa (poskytovateľov).

4.Účastník nie je oprávnený premiestňovať resp. umožniť premiestnenie ktoréhokoľvek zariadenia uvedeného v bode 1. tohto článku z adresy inštalácie, rovnako tak nie je oprávnený ním manipulovať v priestore adresy inštalácie. Účastník taktiež nie je oprávnený akokoľvek zasahovať do zariadení, v prípade, že tak urobí, zodpovedá za škody, či stratu zariadenia. Účastník je oprávnený využívať zariadenie iba v rozsahu oznámených  resp. poskytnutých inštrukcií pre zaobchádzanie so zariadením alebo prístrojom. Účastník nie je oprávnený so zariadením akokoľvek disponovať, napr. scudziť, vypožičať, založiť, zadržať, či zriadiť k nemu akékoľvek práva v prospech tretích osôb.

5.Účastník je povinný zariadenie riadne opatrovať, chrániť pred poškodením a zničením a bez zbytočného odkladu ohlásiť poskytovateľovi (poskytovateľom) škody na ňom vzniknuté. Ak poskytovateľ (poskytovatelia) preukáže, že vady spôsobil, resp. zapríčinil účastník, je povinný ich odstrániť na vlastné náklady resp. nahradiť poskytovateľovi (poskytovateľom) náklady spojené s ich odstránením.

6.Účastník je oprávnený požiadať o prevedenie servisných úkonov resp. doplnkových služieb spojených s používaním služby, ktoré nesúvisia s odstraňovaním škôd či porúch zariadenia (napr. premiestnenie zariadenia v rámci priestoru adresy inštalácie a pod.).

Článok III.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1.Poskytovateľ (poskytovatelia) je oprávnený:

 1.    odmietnuť uzavretie zmluvy, ak záujemca o ňu nedáva záruku, že bude dodržiavať zmluvu preto, že je dlžníkom poskytovateľa alebo iného podniku alebo niektorý z týchto podnikov už predtým odstúpil od zmluvy s ním alebo vypovedal s ním zmluvu, alebo záujemca nesúhlasí s podmienkami zmluvy o poskytovaní verejných služieb,
 2. poskytovateľ a iné podniky poskytujúce verejné siete alebo služby sú oprávnené na ochranu svojich práv a oprávnených záujmov vzájomne si poskytovať nevyhnutné údaje na základe zákona, ak sa týkajú ich dlžníkov alebo osôb, o ktorých podnik zistil, že odcudzili alebo poškodili telekomunikačné zariadenia, alebo zneužili telekomunikačné zariadenia alebo služby, a to na účel posúdenia či má poskytovateľ právo odmietnuť uzavretie zmluvy s takouto osobou a účinnejšej ochrany podnikov pred takými osobami, ak zákon neustanovuje inak.
 3.    požiadať účastníka pri uzatváraní zmluvy o predloženie preukazu totožnosti na účely overenia poskytnutých údajov účastníka,
 4. po dobu bezpodmienečne nutnú obmedziť poskytovanie služby (produktu) z dôvodov naplnenia prípadných regulačných opatrení štátu a iných štátnych a samosprávnych orgánov Slovenskej republiky,
 5.    zmeniť poskytovanú službu po predchádzajúcom oznámení zmeny účastníkovi, najmenej jeden mesiac vopred, zaslaním e-mailu z dôvodu uvedeného v zmluve.
 6.    vykonať zmeny v aktuálnom cenníku služieb z dôvodu uvedeného v zmluve a takto zmenenú cenu požadovať od účastníka po predchádzajúcom upovedomení účastníka o zmene ceny e-mailom; zmenu cenníkových sadzieb oznámi poskytovateľ účastníkovi  najneskôr jeden mesiac pred začiatkom účinnosti týchto zmien,
 7. prevádzať akékoľvek práce súvisiace s dodávkou služby (produktu), opravu, údržbu, nastavenie, doplnenie, zmenu, premiestnenie a pod. zariadení v priestoroch adresy inštalácie, a to za prítomnosti účastníka alebo osoby blízkej účastníkovi resp. jeho zástupcu, po predchádzajúcom upovedomení účastníka,
 8. v prípade porušenia povinností účastníka vyplývajúcich z tejto zmluvy a po predchádzajúcom upozornení písomnou formou alebo zaslaním e-mailu odpojiť účastníka od počítačovej siete a to až do doby než bude obnovený stav zodpovedajúci tejto zmluve.

2.Poskytovateľ (poskytovatelia) je povinný:

 1.    poskytovať služby účastníkovi v rozsahu uvedenom v zmluve, s tým že:

Výkonnosť služby                          sťahovanie dát         odosielanie dát
Proklamovaná rýchlosť                   100 Mbit/s               10 Mbit/s
Maximálna rýchlosť                        100 Mbit/s               10 Mbit/s
Bežne dostupná rýchlosť                 85 Mbit/s                 8,5 Mbit/s
Minimálna rýchlosť                         10 Mbit/s                 1 Mbit/s


Mesačná dostupnosť    Maximálna odozva do SIX    Agregácia    FUP
95%    Negarantovaná  Áno (max. 1:12)                         Áno

Obmedzenia:
Ak služba neobsahuje pevnú verejnú IP adresu, Posielanie emailov cez porty TCP/25, TCP/465, TCP/587 je obmedzené len na servery CondorNet, s.r.o..
Ak služba obsahuje vlastnú verejnú IP adresu  Obmedzený prístup na prichádzajúce porty serverových aplikácii TCP/0-1023, UDP/0-1023.
Tieto obmedzenia sú za účelom ochrany Účastníka pred útokmi DoS, DDoS, vírusmi, internetovými robotmi (získanie neoprávnených prístupov, pokusy o prielom do VoIP telefónov) a pod.
Agregácia sa prejavuje tak, že pri zvýšenej záťaži siete bude dosiahnutá nižšia rýchlosť sťahovania/posielania ako je Bežne dostupná rýchlosť. Rýchlosť sťahovania/posielania nepoklesne pod Minimálnu rýchlosť. FUP - fair use policy alebo tiež politika férového využívania zabezpečuje Účastníkovi v prípade služby best-effort kvalitný prístup k sieti Internet aj v časoch vyššej záťaže siete v lokalite odberu služby.

 1. udržovať sieť multifunkčných káblových rozvodov v riadnom technickom a prevádzkyschopnom stave,
 2.    vopred informovať účastníka o podstatných zmenách služieb (rozsah, kvalita, cenník a pod.) a to písomne, resp. nie je oprávnený previesť práva a povinnosti emailom z dôvodu uvedeného v zmluve,
 3. realizovať bežné opravy v najkratšom možnom termíne,
 4.    odstrániť na svoje náklady poškodenie alebo poruchy služby (produktu) /ďalej len poškodenie/ s výnimkou prípadov, že účastník toto poškodenie sám spôsobil, resp. zapríčinil, v takom prípade je účastník povinný nahradiť náklady na odstránenie škody /servisné poplatky / podľa aktuálneho cenníka služieb poskytovateľa platného v čase odstránenia škôd,
 5.    nie je oprávnený previesť práva a povinnosti na iného dodávateľa bez súhlasu účastníka, ak by prevodom došlo k zhoršeniu vymožiteľnosti alebo zabezpečenia pohľadávky účastníka.

   3.Účastník je oprávnený:

 1.    využívať služby podľa ponuky poskytovateľa (poskytovateľov) v súlade s podmienkami na poskytovanie služby (produktu) podľa ustanovení zmluvy a v súlade s VZP,
 2. požadovať zmeny v rozsahu služieb (produktov) za úhradu podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa (poskytovateľov),
 3.    v prípade nemožnosti užívania prístupu na Internet alebo nedostatočnej kvality služby líšiacej sa od proklamovaných parametrov služby zavinenom poskytovateľom (poskytovateľmi) a trvajúcom bez prestávky po dobu dlhšiu ako 24 hodín je účastník oprávnený požadovať zľavu z pravidelného užívateľského poplatku vo výške 1/30 z mesačného poplatku za každých takýchto 24 hodín. Pre priznanie nároku takejto zľavy sa vyžaduje, aby účastník uplatnil zľavu v písomne odôvodnenej žiadosti najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovanie služby.
 4. požiadať o prevedenie servisných úkonov resp. doplnkových služieb spojených s používaním služby, ktoré nesúvisia s odstraňovaním škôd či porúch zariadenia          ( napr. premiestnenie zariadenia v rámci priestoru adresy inštalácie a pod. ),
 5.    uplatniť reklamáciu služieb, správnosť faktúry, kvality, a to osobne, písomne, elektronicky príp. osobou splnomocnenou,
 6.    odstúpiť od zmluvy bez sankcií, ak

(i) neakceptuje podstatné zmeny VZP, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia dotknutej podstatnej zmeny, ktorá bola účastníkovi poskytovateľom (poskytovateľmi) oznámená; ak poskytovateľ (poskytovatelia) neoznámil podstatnú zmenu VZP, účastník má právo odstúpiť od zmluvy do jedného mesiaca odkedy sa o zmene dozvedel, najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti podstatnej zmeny VZP, účastník nemá právo odstúpiť od zmluvy podľa tohto ustanovenia, ak zmena VZP je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie,

(ii) poskytovateľ (poskytovatelia) ani po opakovanej uznanej reklamácii, neposkytujú službu podľa zmluvy alebo ju neposkytujú v stanovenej kvalite, účastník má právo odstúpiť od zmluvy do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie účastníka, ak porušenie povinností poskytovateľa (poskytovateľov) stále pretrváva,

(iii) poskytovateľ (poskytovatelia) neoznámia účastníkovi výsledok prešetrenia reklamácie, účastník má právo odstúpiť od zmluvy do jedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty na oznámenie výsledku vybavenia reklamácie podľa týchto VZP.

4. Účastník je povinný:

 1.    pre pripojenie ku službe použiť zariadenie schválené poskytovateľom (poskytovateľmi), a bez súhlasu poskytovateľa (poskytovateľov) nesmie prevádzať výmenu tohto zariadenia za iné,
 2. nevykonať a neumožniť tretím osobám vykonať žiadne zásahy do internetovej siete CondorNet bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa (poskytovateľov),
 3.    nepripojiť resp. neumožniť tretej osobe pripojenie k prípojke alebo k zariadeniu pripojenému k prípojke iné zariadenie než je uvedené k zmluve, a vykonať také opatrenia, ktoré takéto pripojenie znemožní,
 4. umožniť poskytovateľovi/poskytovateľom (resp. zamestnancom poskytovateľa alebo ním povereným osobám) na jeho požiadanie prístup k prípojke za účelom kontroly,
 5.    riadne a včas uhrádzať poskytovateľovi (poskytovateľom) pripojenia dojednanú odplatu za podmienok stanovených zmluvou a podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa (poskytovateľov). Úhrady pravidelných užívateľských poplatkov je účastník povinný realizovať na účet poskytovateľa (poskytovateľov) uvedený na zmluve. Platba sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet poskytovateľa (poskytovateľov).
 6.    nepodnikať žiadne pokusy o prienik do iných sietí či služieb, pre ktoré nemá oprávnenie k prístupu,
 7. využívať služby poskytovateľa (poskytovateľov) v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej  republiky a iných dotknutých štátov,
 8. využívať služby výlučne pre svoju vlastnú potrebu a nekomerčným spôsobom,
 9.    nepoužívať službu ani zariadenia priamo alebo nepriamo k:
 • porušeniu alebo pokusu o porušenie bezpečnosti iného účastníka alebo získanie prístupu do počítača iného účastníka, k jeho software alebo dátam bez jeho vedomia a súhlasu. Zariadenie alebo službu nie je dovolené používať pri pokusoch obísť autorizáciu alebo bezpečnosť ktoréhokoľvek hostiteľa, siete alebo účtu. Zakázané sú taktiež používanie a distribúcia nástrojov ohrozujúcich bezpečnosť,
 • porušovaniu súkromia iných osôb,
 • porušovaniu právnych predpisov,
 • udržovaniu, zmenám, pozmeňovaniu alebo iným zásahom do zariadení alebo služieb, ktoré sú vo vlastníctve poskytovateľa (poskytovateľov), alebo k umožneniu takej činnosti inej osobe, ktorá nemá k takej činnosti písomné oprávnenie udelené poskytovateľom (poskytovateľmi),
 • narušovaniu alebo pokusom o narušenie kostrovej siete poskytovateľa (poskytovateľov). Medzi zakázané narušenia patrí okrem iného zasielanie nevyžiadaných alebo hromadných e-mailových správ / spamming / ,
 • predávaniu alebo účtovaniu poplatkov za používanie služby iným účastníkom bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa (poskytovateľov),
 1.    bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi (poskytovateľom) všetky zmeny identifikačných údajov; v prípade zmeny bydliska (t.j. odsťahovanie sa z adresy pripojenia) ukončiť zmluvu, v opačnom prípade je účastník povinný naďalej platiť poskytovateľovi (poskytovateľom)  poplatky za služby dohodnuté v zmluve,
 2. zariadenie riadne opatrovať, chrániť ho pred poškodením a zničením a bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi (poskytovateľom) vady zariadenia,
 3.    účastník nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa (poskytovateľov) previesť alebo postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy na tretiu osobu, pokiaľ zmluvné podmienky konkrétnej zmluvy nestanovia inak,
 4. momentom zániku zmluvy je účastník povinný prestať používať zariadenie a služby poskytovateľa (poskytovateľov).

Článok IV.

Porušenie zmluvných povinností a jeho následky

1.Porušenie povinností účastníka uvedené v čl.III bod. 4. písm. c), opakované porušenie povinností účastníka uvedené v čl.III bod. 4. písm.  a), b), d) a písm f) až m) alebo nesplnenie povinnosti uvedenej v čl.III bod. 4. písm. e) ani do 45 dní po dni splatnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností, v dôsledku čoho je poskytovateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia prejavu vôle druhej strane. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení, ktoré podľa prejavu vôle strán majú trvať aj po ukončení zmluvy.

2.V prípade omeškania účastníka s platením úhrad vyplývajúcich preň zo zmluvy a VZP je poskytovateľ (poskytovatelia) pripojenia oprávnený požadovať od účastníka okrem nezaplatenej čiastky i úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky za každý začatý deň omeškania. V priebehu nasledujúceho kalendárneho mesiaca bude účastníkovi po úhrade nedoplatkov umožnené za úhradu podľa aktuálneho cenníka opätovné pripojenie so zachovaním pôvodných dát. Po opätovnom neuhradení nedoplatkov účastníkovi poskytovateľ (poskytovatelia) všetky pôvodné účastníkove dáta zruší a túto zmluvu ukončí.

3.Účastník zodpovedá poskytovateľovi (poskytovateľom) prípadne tretím osobám za škodu spôsobenú porušením svojich povinností ustanovených v čl. III, bod 4. VZP a je povinný nahradiť poskytovateľovi (poskytovateľom) vzniknutú škodu a ušlý zisk, najmä za škodu spôsobenú používaním poskytovateľovi (poskytovateľom) neschválených súčiastok alebo zariadení, ďalej za poškodenie, zničenie alebo stratu dielčích častí, zariadení alebo prístrojov, ako i za škodu spôsobenú neoprávneným zásahom do uvedených zariadení či multifunkčných sietí.

4.Poskytovateľ (poskytovatelia) zodpovedá za škodu, ktorá vznikla porušením jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo VZP. Náhradu škody, na ktorú ma účastník v zmysle tohto bodu nárok, poskytne poskytovateľ vo forme služieb, ak s tým účastník súhlasí, inak v peňažnej forme.

5.Za akékoľvek priame, nepriame, mimoriadne, následné alebo náhodné škody, ktoré účastník spôsobil sebe, poskytovateľovi (poskytovateľom) alebo tretím osobám nesprávnym využívaním LAN Condornet, alebo nedostatočnou ochranou prípojky pred udalosťami, ktoré takúto škodu môžu spôsobiť, zodpovedá účastník. Všetky škody je účastník povinný v čo najkratšej dobe, najneskôr do 24 hodín od zistenia ich rozsahu, na vlastné náklady odstrániť alebo uhradiť náklady na ich odstránenie.

6. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV SPOTREBITEĽOV: Poskytovateľ (poskytovatelia) má záujem a úsilie riešiť akýkoľvek prípadný spor so účastníkom prednostne mimosúdnou cestou, t.j. vzájomnou dohodou.

Osoba, ktorá je spotrebiteľom (t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), teda účastník, je v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov oprávnená predložiť orgánu alternatívneho riešenia sporu návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak poskytovateľ (poskytovatelia) zamietol alebo sa v lehote 30 dní odo dňa jej odoslania nevyjadril k žiadosti o nápravu, na základe ktorej účastník - spotrebiteľ vyjadruje svoju nespokojnosť so spôsobom, ktorým poskytovateľ (poskytovatelia) vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa účastník - spotrebiteľ domnieva, že poskytovateľ (poskytovatelia) porušil jeho práva. Účastník - spotrebiteľ môže svoju žiadosť o nápravu zaslať aj elektronicky na adresu internet@condornet.sk Účastník - spotrebiteľ môže predložiť návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu bezodkladne, najneskôr do 1 roku od doručenia zamietavej odpovede poskytovateľa (poskytovateľov) k žiadosti o nápravu alebo do 45 dní odo dňa márneho uplynutia 30-dňovej lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti o nápravu zo strany poskytovateľa (poskytovateľov) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb je orgánom alternatívneho riešenia sporov pre spory vyplývajúce zo zmlúv, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb; v ostatných prípadoch je orgánom alternatívneho riešenia sporov Slovenská obchodná inšpekcia, www.soi.sk.

7. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV S PODNIKATEĽSKÝMI SUBJEKTMI: Poskytovateľ (poskytovatelia) má záujem a úsilie riešiť akýkoľvek prípadný spor so účastníkom – podnikateľom tiež prednostne mimosúdnou cestou, t.j. vzájomnou dohodou.

Osoba, ktorá je podnikateľom (a na uzatvorenú zmluvu sa vzťahuje Obchodný zákonník), je v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. a § 75a oprávnená predložiť Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb návrh na mimosúdne riešenie sporu, ak účastník – podnikateľ nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia. K návrhu predloží doklady na preukázanie skutočnosti v návrhu. Návrh obsahuje identifikačné údaje aj údaje poskytovateľa, predmet sporu, odôvodnenie nesúhlasu s vybavením reklamácie alebo spôsobu jej vybavenia, návrh riešenia sporu. Návrh je povinný účastník – podnikateľ podať bezodkladne, najneskôr však do 45 dní odo dňa doručenia výsledku vybavenia reklamácie alebo márneho uplynutia lehoty na vybavenie reklamácie.

 

Článok V.

Uzavretie zmluvy na dobu určitú

Pri prvom uzavretí zmluvy na službu na dobu určitú nesmie táto doba presiahnuť 24 mesiacov. Poskytovateľ je zároveň povinný poskytnúť účastníkovi možnosť uzatvoriť zmluvu o službe v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z., pri ktorej táto doba nepresiahne 12 mesiacov.

Článok VI.

Zmena zmluvy a VZP

1.Zmluvu je možné meniť len písomným dodatkom k zmluve, návrh ktorého doručí poskytovateľ účastníkovi alebo účastník poskytovateľovi (poskytovateľom). Svojim návrhom je zmluvná strana viazaná po dobu 10 dní odo dňa uvedeného na návrhu dodatku. Včasné podpísanie dodatku druhou zmluvnou stranou nadobúda účinnosť okamihom, keď takto podpísaný dodatok dôjde navrhovateľovi dodatku. V opačnom prípade sa navrhovaný dodatok považuje za neuzavretý. V súlade s článkom 1 zmluvy sa VZP v priebehu platnosti a účinnosti zmluvy môžu jednostranne meniť zo strany poskytovateľa (poskytovateľov), a to primerane, zohľadňujúc potrebné technické zmeny, vývoj, ako aj trhovú situáciu, resp. iné nevyhnutné alebo potrebné zmeny, ktoré vyvstanú v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti poskytovateľa (poskytovateľov).

2.Účastník je oprávnený písomne požadovať zmenu služby alebo údajov oproti pôvodnému rozsahu uvedenému v zmluve (t.j. akákoľvek zmena rozsahu, kvality, ceny alebo akéhokoľvek iného prvku charakterizujúceho službu). V prípade súhlasu poskytovateľa (poskytovateľov) bude v evidencii i vecne prevedená zmena. Pokiaľ poskytovateľ (poskytovatelia) oznámi účastníkovi prevedenie zmeny v evidencii o účastníkovi, stáva sa zmena platnou a účinnou ihneď po tomto oznámení. V ostatných prípadoch nadobudne zmena platnosť a účinnosť ihneď po jej uskutočnení, pokiaľ účastník nevznesie písomný súhlas v lehote do 10 dní odo dňa dodržania najbližšieho platobného dokumentu, v ktorom bude premietnutá účastníkom vyžiadaná zmena. Účastník môže program na, ktorý sa zaviazal zmeniť na nižší len po uplynutí doby viazanosti, na vyšší program kedykoľvek na základe písomného oznámenia poskytovateľovi (poskytovateľom). Pri zmene programu na udržiavací program "U" sa viazanosť zmluvy predlžuje o dobu trvania udržiavacieho programu.

Článok VII.

Zánik zmluvy

1.Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ nie je v zmluve dojednané inak. V prípade, že je zmluva uzavretá na dobu určitú, môžu strany dojednať predĺženie zmluvy resp. jej uzavretie na dobu neurčitú. Zmluvný vzťah založený zmluvou zaniká dohodou zmluvných strán, odstúpením od zmluvy alebo výpoveďou.

2. Ak sa zmluva uzavrela na dobu určitú, tak k zániku zmluvy uplynutím dohodnutej doby dochádza  len ak niektorá zo zmluvných strán do 30 dní pred uplynutím dohodnutej doby doručí druhej zmluvnej strane písomné oznámenie o nezáujme predlžiť platnosť zmluvy. Ak v lehote do 30 dní pred uplynutím dohodnutej doby písomné oznámenie nebude doručené druhej zmluvnej strane, tak zmluva uplynutím doby nezanikne a platí, že   sa zmluva zmenila na zmluvu uzavretú na dobu neurčitú, ale už bez nároku na prebiehajúcu akciu (akcia sa poskytuje len účastníkom uzatvárajúcim prvú zmluvu o pripojení).

3.Okrem prípadov uvedených v čl. IV. VZP môže poskytovateľ (poskytovatelia) odstúpiť od zmluvy i v prípade, ak stratí oprávnenie k poskytovaniu služby (produktu), prípadne inej prekážke v ďalšej prevádzke služieb, spôsobenej iným subjektom pri okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť.

4.Účastník môže vypovedať zmluvu z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Poskytovateľ môže vypovedať zmluvu, ak ďalej nemôže poskytovať službu v dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania služby. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Účastník sa zaväzuje zotrvať v zmluvnom vzťahu s poskytovateľmi počas doby viazanosti uvedenej v zmluve. Ak poskytovateľ vypovie zmluvu z dôvodu modernizácie verejných služieb, s ktorou je spojené ukončenie poskytovania verejnej služby podľa uzavretej zmluvy, je povinný s výpoveďou doručiť účastníkovi ponuku na poskytovanie inej, technicky a cenovo blízkej verejnej služby s jej zvýhodneným zriadením.

5. Ak sa účastník rozhodne ukončiť zmluvu počas trvania doby viazanosti služby, je povinný uhradiť poskytovateľom sumu vyplývajúcu zo vzájomnej zmluvy ako zmluvnú pokutu za porušenie právnej povinnosti zotrvať v zmluvnom vzťahu s poskytovateľmi po dobu viazanosti. V konkrétnej zmluve s konkrétnym poskytovateľom je právnym základom na platenie zmluvnej pokuty priamo platná a účinná zmluva a toto ustanovenie VZP sa použije len podporne.

6. Ak účastník podpíše zmluvu na službu s akciou a rozhodne sa ukončiť zmluvu pred uplynutím

 doby viazanosti, je povinný doplatiť poskytovateľovi (poskytovateľom) finančnú výhodu, ktorú získal poskytnutím akcie.

7.V prípade ukončenia zmluvy sa účastník zaväzuje umožniť poskytovateľovi (poskytovateľom) demontovať zariadenie a to najneskôr do 3 dní po zániku zmluvy, pričom rozsah demontáže môže poskytovateľ uvážiť individuálne.

8.V prípade ukončenia zmluvy je účastník povinný vrátiť poskytovateľovi (poskytovateľom) všetky zariadenia, doplnkové zariadenia či iné súčasti alebo príslušenstvo do 3 dní od zániku zmluvy. Pre prípad porušenia tejto povinnosti sa účastník zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi (poskytovateľom) zmluvnú pokutu vo výške 33 € za každý deň omeškania. Poskytovateľ (poskytovatelia) je v tomto prípade oprávnený požadovať aj náhradu škody spôsobenú porušením tejto povinnosti a to aj prevyšujúcu výšku zmluvnej pokuty.

9.Pokiaľ sa účastník rozhodne po ukončení zmluvy opäť využívať služby (produkty) poskytovateľa (poskytovateľov), je poskytovateľ (poskytovatelia) oprávnený účtovať účastníkovi poplatky spojené s opätovným zapojením resp. zriadením služby (produktu) podľa aktuálneho cenníka.

Článok VIII.

Spracúvanie osobných údajov

1.Podpisom Zmluvy účastník potvrdil, že sa oboznámil s Informáciami o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 13 a nasl. nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré tvoria súčasť zmluvy a ktoré sú k dispozícii aj na webových stránkach prevádzkovateľa.

2. Ak je na marketingové alebo iné účely potrebné získať písomný súhlas účastníka, ten bude od neho vyžiadaný vopred, pred spracúvaním jeho osobných údajov na tento iný účel. V tomto smere mu bude odovzdaná aj samostatná Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby na iný účel (ako je plnenie zmluvy).

3. Opatrenia na riadenie prevádzky nemajú vplyv na kvalitu služieb prístupu k internetu, na súkromie koncových používateľov a na ochranu ich osobných údajov. Poskytovateľ vykonáva tieto opatrenia za účelom zabezpečenia neutrality siete v zmysle nariadenia EÚ 2015/2120. Poskytovateľ vyhlasuje, že nepoužíva vo svojej sieti žiadne obchodné ani technické praktiky, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením.

 

Článok IX.

Ďalšie dojednania

1.Účastník prehlasuje, že si je vedomý toho, že inštalácia, používanie, kontrola, údržba, opravy a odstránenie zariadenia môžu viesť k výpadku služby alebo môže potenciálne spôsobiť škodu na jeho počítači. Účastníkovi sa preto odporúča pred uskutočnením akýchkoľvek činností súvisiacich so zariadením previesť zálohu všetkých existujúcich súborov na počítači na iné zálohovacie médium. Účastník si je vedomý toho, že výhradnú zodpovednosť za prevedenie zálohovania nesie on sám.

2.Účastník si je vedomý, že zmluvu a VZP podpisuje v mene všetkých osôb, ktoré budú prostredníctvom jeho zariadení službu využívať. Účastník je výhradne zodpovedný za to, že všetky tieto osoby boli oboznámené s obsahom zmluvy a VZP, a že ich ustanovenia dodržiavajú. Účastník si je vedomý, že on je zodpovedný a ručí za akékoľvek porušenie podmienok zmluvy a to i vtedy, ak k porušeniu dôjde v dôsledku užívania služby inou osobou, ktorej účastník umožnil prístup na miesto adresy pripojenia.

3.Pri zvýšených nárokoch na dôvernosť resp. ochranu prenášaných dát je vecou účastníka vykonávať na svojej strane príslušné opatrenia.

4.Účastník súhlasí, aby mu zo strany poskytovateľa (poskytovateľov) boli zasielané oznamy s informačným obsahom.

5.Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

6.Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že zmluva alebo VZP neupravujú zmluvné vzťahy, riadia sa tieto ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka v platnom znení.

7. Poskytovateľ vyhlasuje, že akékoľvek služby uvedené v článku 3 ods. 5 nariadenia EŮ 2015/2120, ktoré užívateľ prípadne predplatil, v praxi nemôže vyplývať na služby prístupu k internetu poskytované poskytovateľom koncovému užívateľovi, keďže poskytovateľ poskytuje dostatočnú kapacitu siete v zmysle zmluvy.

8. Poskytovateľ v zmysle čl. 4 ods. 1 nariadenia EÚ 2015/2120 upovedomuje účastníka, že akékoľvek aj krátkodobé obmedzenie objemu, rýchlosti  a iné parametre týkajúce sa kvality služby v praxi môžu ovplyvniť služby prístupu k internetu, a napríklad využívanie obsahu, aplikácií a pod., ktoré obmedzenie objemu rýchlosti môže byť spôsobené nesprávnou činnosťou účastníka porušujúcou tieto VZP.

9.Súčasťou týchto VZP je Reklamačný poriadok poskytovateľa (poskytovateľov) služieb v sieti Internet .

10. Pri podomovom predaji:

a) je poskytovateľ povinný preukázať sa svojim obchodným menom a sídlom

b) je účastník oprávnený bez uvedenia dôvodu od zmluvy o poskytovaní služieb písomne odstúpiť (adresované na obchodné meno a sídlo poskytovateľa uvedené v záhlaví zmluvy) do 14 dní od jej uzatvorenia.

c) je účastník oprávnený reklamovať vady poskytnutej služby podľa reklamačného poriadku poskytovateľa, ktorý je súčasťou VZP.

d) Ak je účastníkovi poskytnutá finančná čiastka označená ako „šrotovné“ a účastník využije právo odstúpiť od zmluvy v lehote 7 dní od uzatvorenia zmluvy, je účastník povinný vrátiť poskytovateľovi uvedené šrotovné v lehote 3 dní od odstúpenia od zmluvy.

Článok X

REKLAMAČNÝ PORIADOK

I. Úvodné ustanovenia

1. Reklamačný poriadok upravuje právo užívateľa na reklamáciu správnosti faktúry a kvality služieb v internetovej sieti Condornet poskytovateľa spôsob uplatňovanie reklamácie a jej vybavenia, lehotu na podanie reklamácie a na jej vybavenie a ďalšie podrobnosti o reklamačnom konaní.

2. Vybavenie alebo sieť Condornet alebo LAN Condornet, bližšie špecifikované v článku II.ods.2 Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, sú vo vlastníctve poskytovateľa s výnimkou sieťovej karty / ethernet adapter /.

II. Reklamácia kvality služby

poruchy, iné reklamácie kvality služieb

1. Uplatňovanie reklamácie kvality služby

Ak došlo k poruche na zariadeniach patriacich pod servisnú správu poskytovateľa prípadne k poruche na zariadeniach patriacich účastníkovi, je potrebné aby účastník kontaktoval bez zbytočného odkladu zákaznícke stredisko na tel.č. 0915 181 111,051 77 222 33 v pracovné dni aj počas sviatkov od 8.00 – 18.00 hod. Ak došlo k poruche v čase od 18.00 hod. – 8.00 hod. nasledujúceho dňa, účastník môže ponechať sms odkaz na vyššie uvedenom čísle v tvare: meno, priezvisko, adresa, opis poruchy.

2. Porucha na zariadeniach patriacich pod servisnú správu poskytovateľa služieb.

Záručná doba na zariadenia zakúpené poskytovateľom vo vlastníctve účastníkov je v zmysle platných predpisov. Ak došlo k poruche na zariadení v záručnej dobe, bude zariadenie opravené, resp. vymenené bezplatne.

 1. Ak nastane porucha mimo byt účastníka (napr. na routry, switchy, anténe, atď. ) sú servisní technici povinní začať s opravou do 3 hodín od nahlásenia za podmienky, že k nahláseniu poruchy došlo v čase od 8.00 – 18.00 hod. Ak porucha bola hlásená po 18.00 hod. sú servisní technici povinní začať s opravou najneskôr do 11.00 hod. nasledujúceho dňa.
 2. Ak ide o poruchu v byte účastníka, poskytovateľ je povinný zabezpečiť, resp. vykonať opravu do 5 pracovných dní odo dňa nahlásenia poruchy.

    A) porucha účastníkom nezavinená

Ak účastník nie z vlastnej viny nemohol užívať vybavenie alebo sieť Condornet viac ako 24 hodín, má nárok na primeranú zľavu v hodnote alikvotnej čiastky z mesačného užívateľského poplatku za každý celý deň, kedy účastník služby poskytovateľa nemohol užívať. Nárok na zľavu je účastník povinný uplatniť u poskytovateľa písomne formou odôvodnenej žiadosti najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania služieb. Účastníkov upozorňujeme, že žiadosti zaslané elektronickou poštou nevybavujeme. Ak si zľavu uplatní po 15. dni v kalendárnom mesiaci, zľava bude poskytnutá v nasledujúcom mesiaci, ak si zľavu uplatní do 15. dňa v kalendárnom mesiaci vrátane zľava bude poskytnutá v danom kalendárnom mesiaci.

B) porucha zavinená účastníkom

Za zavinenú poruchu sa považuje, ak účastník akýmkoľvek spôsobom zmení nastavenia siete, dôjde k „zavíreniu počítača“, nainštaluje do počítača rôzne programy, čím sieť znefunkční. V tomto prípade bude porucha odstránená na náklady účastníka podľa cenníka služieb poskytovateľa v čase hlásenia poruchy účastníkom, resp. zistenia poruchy poskytovateľom, resp. účastník je povinný poruchu na svoje vlastné náklady odstrániť.

3. Porucha  na zariadeniach patriacich účastníkovi .

Ak si účastník zakúpil v inštalačnom doplatku sieťovú kartu, má v záručnej dobe ( 2 roky odo dňa zakúpenia) nárok na bezplatné odstránenie poruchy karty.

4. Výjazd servisného technika

V prípade, že je možné poruchu odstrániť bez výjazdu technika a účastník však trvá na jeho výjazde, sa za každý výjazd servisného technika tak v prípade zavinenej ako aj nezavinenej poruchy, tak mimo bytu ako aj na byt účastníka, platí podľa cenníka služieb poskytovateľa platných v čase hlásenia poruchy.

5. Lehota na podanie a vybavenie reklamácie služieb

Užívateľ je povinný podať reklamáciu kvality služby v lehote 60 dní od zistenia nedostatku v kvalite služby a to písomne, osobne alebo elektronicky.

Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť účastníkovi výsledok prešetrenia jeho reklamácie v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od doručenia reklamácie, inak sa reklamácia považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže poskytovateľ túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní; poskytovateľ je povinný o predĺžení písomne informovať účastníka pred uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s uvedením dôvodov. Lehota je zachovaná, ak poskytovateľ odošle svoje oznámenie účastníkovi najneskôr v posledný deň lehoty.

III. Reklamácia správnosti úhrady

1. Užívateľ je povinný podať reklamáciu správnosti faktúry v lehote 60 dní odo dňa doručenia faktúry, a to písomne alebo osobne.

Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť účastníkovi výsledok prešetrenia jeho reklamácie v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od doručenia reklamácie, inak sa reklamácia považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže poskytovateľ túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní; poskytovateľ je povinný o predĺžení písomne informovať účastníka pred uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s uvedením dôvodov. Lehota je zachovaná, ak poskytovateľ odošle svoje oznámenie účastníkovi najneskôr v posledný deň lehoty.

Účastníkov upozorňujeme, že reklamácie zaslané elektronickou poštou nevybavujeme.

2. Reklamácia vo veci prešetrenia faktúry nemá odkladný účinok na zaplatenie sumy za poskytnuté verejné služby. Ak suma presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania verejnej služby za predchádzajúcich šesť mesiacov, je poskytovateľ povinný umožniť účastníkovi odklad zaplatenia časti sumy presahujúcej sumu za priemerný mesačný rozsah využívania verejnej služby počas predchádzajúcich šesť mesiacov, a to najneskôr do skončenia prešetrovania telekomunikačného zariadenia alebo umožniť účastníkovi zaplatenie časti sumy presahujúcej trojnásobok priemerného rozsahu využívania v najmenej troch mesačných splátkach. Ak je využívanie verejnej služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania verejnej služby za celé obdobie využívania verejnej služby.

IV. Ďalšie ustanovenia o reklamačnom konaní

1. Reklamačné konanie je začaté dňom uplatnenia reklamácie užívateľom u poskytovateľa služieb a skončené dňom odoslania písomného oznámenia o vybavení reklamácie poskytovateľom služieb.

2. Poskytovateľ služieb je povinný viesť evidenciu všetkých reklamácií a vybavovať reklamácie v poradí, v akom u neho boli uplatnené

3. Poskytovateľ služieb písomne oznámi užívateľovi výsledok prešetrenia jeho reklamácie v lehote určenej na vybavenie reklamácie.

4. V prípade nespokojnosti s výsledkom prešetrenia reklamácie si účastník môže podať žiadosť o alternatívne riešenie sporu (žiadosť o nápravu) na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24.

V. Záverečné ustanovenia

1. Ak sa na základe reklamácie zistí vada na zariadení patriacom pod servisnú správu poskytovateľa služieb, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech užívateľa, ale rozsah poskytnutej služby v sieti Condornet, ani cenu za ňu nemožno preukázateľne zistiť, užívateľ zaplatí cenu zodpovedajúcu priemernému rozsahu využívania služby v sieti Condornet za predchádzajúcich šesť mesiacov.

2. Ak reklamovaná cena presiahne trojnásobok priemerného využívania služby v sieti Condornet za predchádzajúcich šesť mesiacov, užívateľ má právo na odklad zaplatenia ceny presahujúcej priemerný rozsah využívania služby za predchádzajúcich šesť mesiacov najneskoršie do skončenia prešetrovania zariadenia patriaceho pod servisnú správu poskytovateľa služieb alebo na jej zaplatenie v splátkach.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

1.Účastník podpisom zmluvy potvrdzuje, že bolo poskytovateľom (poskytovateľmi) pripojenia vykonané riadne a funkčné pripojenie zariadenia účastníka, toto pripojenie a inštalácia boli účastníkom odskúšané, boli vykonané bezchybne a spĺňajú požiadavky účastníka. Ďalej účastník svojim podpisom zmluvy a VZP potvrdzuje, že bol pri ich podpise oboznámený s platnými podmienkami poskytovateľa (poskytovateľmi) pre poskytovanie služby (produktu) vrátane podmienok služieb s nimi súvisiacich (najmä odstraňovanie vád a porúch, využívanie služby, úhrada poplatkov, VZP) a súhlasí s nimi. Účastník rovnako berie na vedomie, že v prípade akejkoľvek zmeny VZP sa poskytovateľ (poskytovatelia) zaväzuje tieto v príslušnom aktuálnom znení bezodkladne po ich zmene zverejniť na svojej internetovej stránke, pričom VZP nadobúdajú platnosť a účinnosť dátumom uvedeným v čl. X. Záverečné ustanovenia príslušného znenia VZP.

2.V prípade, že sa jedno alebo viac ustanovení týchto VZP ukáže ako neplatné alebo v rozpore s všeobecne záväznými právnymi predpismi, ostatné ustanovenia VZP ostávajú nedotknuté a naďalej platné. Poskytovateľ (poskytovatelia) a účastník súhlasia s tým, že takto neplatné ustanovenia budú nahradené novými ustanoveniami a to tak, aby sa čo najviac priblížili zmyslu a účelu pôvodných ustanovení.

3.Účastník vyhlasuje, že sa oboznámil s obsahom týchto všeobecných zmluvných podmienok ako aj s cenníkom a reklamačným poriadkom poskytovateľa (poskytovateľov) už pred podpisom zmluvy, ktoré mu boli predložené v písomnej podobe ako aj, že bol informovaný .

4.Zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom .

7.12.2018.                           

                                Mgr. Rastislav Vrškový, PhD.

                                          konateľ poskytovateľov