Ochrana osobných údajov zákazníkov telekomunikačných služieb

 1. Poskytovateľ v okamihu dohodnutia tejto zmluvy získava na spracovanie osobné údaje Účastníka a to Meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, adresu pre doručovanie v listinnej forme, adresu zriadenie služby, adresu pre doručovanie elektronickej pošty a telefónne číslo. Ochrana týchto osobných údajov podlieha nariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov. Poskytovateľ sa stáva Prevádzkovateľom uvedených osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ osobných údajov je teda Spoločnosť CondorNet, s.r.o., Kováčska 1, Prešov, IČ: 36444413, tel.č .: +421 911 181 111, mail: internet@condornet.sk, www: www.condornet.sk.
 3. Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov Prevádzkovateľa je spoločnosť Data Safety s.r.o., IČ: 251 08 565, M. R. Štefanika 264, 562 01 Ústí nad Orlicí, kontakt zodpovedné osoby pre ochranu osobných údajov je Martin Šauer, +420 468 000 112, dpo@datasafety.cz.
 4. Osobné údaje Meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, adresa pre doručovanie v papierovej forme a adresa zriadenie služby (teda tzv. "Základné údaje zákazníkov telekomunikačných služieb") sú spracovávané na základe tohto zmluvného vzťahu a na základe zákona č. 351/2011 Z.z. za účelom poskytovania služieb podľa tejto zmluvy, najmä potom kvôli zákonom daných povinností pre tento typ zmluvného vzťahu a za účelom realizácie vzájomnej komunikácie medzi Poskytovateľom a Účastníkom potrebné na plnenie tejto zmluvy. Poskytnutie týchto osobných údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné tento zmluvný vzťah realizovať.
 5. Tieto osobné údaje "Základné údaje zákazníkov telekomunikačných služieb" sú u Prevádzkovateľa uložené po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu, samotná zmluva a všetky príslušné účtovné doklady potom ďalších 10 rokov začínajúcich sa koncom účtovného obdobia, v ktorom zmluvný vzťah skončil. Toto je nutné najmä kvôli požiadavkám zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
 6. Osobné údaje Adresa pre doručovanie elektronickej pošty a telefónne číslo (teda tzv. "Kontaktné údaje zákazníkov telekomunikačných služieb") sú spracovávané na základe oprávneného záujmu poskytovateľa súvisiacim s účelom poskytovania služieb podľa tejto zmluvy, najmä potom kvôli možnosti primeranej vzájomnej komunikácie medzi Poskytovateľom a Účastníkom potrebné pre plnenie tejto zmluvy.
 7. Osobné údaje "Kontaktné údaje zákazníkov telekomunikačných služieb" budú u Prevádzkovateľa spracovávané po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu a ďalšie 2 roky. Účastník má právo počas týchto dvoch rokov po ukončení zmluvy požiadať o vymazanie týchto osobných údajov, Prevádzkovateľ potom vymazanie uskutoční, ak tomu nebránia prekážka v podobe nevysporiadaných pohľadávok Prevádzkovateľa, alebo otvorená možnosť podania reklamácií, alebo iný preukázateľný záujem Prevádzkovateľa.
 8. Osobné údaje, informácie o dátových a telefónnych spojeniach Účastníka (teda tzv. "Dátové a hlasová spojenie zákazníka telekomunikačných služieb") sú spracovávané na základe zákona 351/2011 Z.z., o elektronických komunikáciách, a to len na základe príkazu od zodpovedných orgánov.
 9. Osobné údaje "Dátové a hlasová spojenie zákazníka telekomunikačných služieb" sú u Správcu uložené po dobu 6 mesiacov od svojho vzniku alebo podľa pokynov zodpovedných orgánov.
 10. Osobné údaje Informácie o komunikácii s Účastníkom zbierané počas poskytovania služieb (teda tzv. "CRM údaje zákazníkov") sú informácie o histórii parametrov služieb poskytovaných Účastníkovi vrátane histórie písomnej komunikácie s Účastníkom sú spracovávané na základe oprávneného záujmu Poskytovateľa súvisiacim s účelom poskytovania služieb podľa tejto zmluvy , najmä potom kvôli možnosti primeranej vzájomnej komunikácie medzi Poskytovateľom a Účastníkom potrebné pre plnenie tejto zmluvy.
 11. Tieto osobné údaje "CRM údaje zákazníkov" budú u Správcom spracovávané po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu a ďalšie 2 roky. Účastník má právo počas týchto dvoch rokov po ukončení zmluvy požiadať o vymazanie týchto osobných údajov, Správca potom vymazanie uskutoční, ak tomu nebráni prekážka v podobe nevysporiadaných pohľadávok Správcu, alebo otvorená možnosť podania reklamácií, alebo iný preukázateľný záujem Správcu.
 12. Osobné údaje "Základné údaje zákazníkov telekomunikačných služieb" budú odovzdávané ďalším príjemcom a to veľkoobchodným dodávateľom Poskytovateľa služieb IPTV a Telefónnych služieb a to vždy len v prípade, že sú takéto služby s Účastníkom zmluvne dohodnuté. Osobné údaje "Dátové a hlasové spojenie zákazníka telekomunikačných služieb" budú odovzdávané ďalším príjemcom iba na základe príkazu od zodpovedných orgánov.
 13. Žiadne iné vyššie uvedené osobné údaje, okrem tých tu v odseku uvedených, nebudú poskytované žiadnym ďalším príjemcom, ak o to Účastník výslovne nepožiada.
 14. Účastník má v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, aj právo na prenosnosť údajov. Tieto žiadosti možno smerovať na službu servisnej podpory.
 15. Účastník má ďalej právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, konkrétne má právo v prípade že usúdi, že je priamo dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom č. 18/2018 Z. z. podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z
🍪